Verklarende woordenlijst: B

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'B' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
A • B • CDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
B 1: Bacillus.
2: Bacterium.
3: Biotine.
4: Afkorting voor bloed die internationaal gebruikt wordt.
5: Symbool voor het boor (borium) element uit het periodiek systeem.
Ba Symbool voor het barium element uit het periodiek systeem.
BA Bewegingsagogiek.
Babesiosis Een infectie met een protozoön, de Babesia, die door een teek wordt overgedragen. Deze infectie veroorzaakt een op malaria gelijkend ziektebeeld. Men noemt dit ook wel piroplasmose of piroplasmosis. We kennen de Babesia bovis, Babesia capreoli, Babesia divergens en Babesia microti. Deze parasiet wordt overgebracht op de mens door dezelfde teek, uit de Ixodes familie, die ook Borrelia burgdorferi veroorzaakt
BAC Bloed-alcoholconcentratie.
Bacil of Bacillus Een bacterie die staafvormig is.
Bacillair Veroorzaakt door bacillen.
Bacillose Een door bacillen verwekte ziekte.
Bacillurie Urine waarin bacillen gevonden worden.
Bacillus Zie bacil.
Bactericide In staat tot het doden van bacteriën.
Bactericidum 1: Een bacteriedodende stof.
2: Geneesmiddel wat bacteriën doodt.
Bacterie Bacteriën zijn alom aanwezig, zeer klein en kunnen zich ongelofelijk snel vermenigvuldigen. Het is een kernloos ééncellig micro-organisme. In ons lichaam vinden we zowel nuttige als schadelijke bacteriën.
Bacteriëmie Er kunnen in het hele lichaam infecties ontstaan wanneer er zich bacteriën in het bloed bevinden. Dit noemen we bacteriëmie.
Bacteriocide Zie bactericide.
Bacteriologie De kennis of leer der bacteriën.
Bacteriostase Het door remming van de deling of eiwitsynthese tegengaan van het vermenigvuldigen van bacteriën.
Bacteriurie Urine waar bacteriën in aangetroffen worden.
BADGE Bisfenol-A-diglycidylether.
Badkamereczeem Een huidziekte die door schimmels wordt veroorzaakt. De benaming zwemmerseczeem wordt ook gebruikt.
BADL Bijzondere activiteiten in het dagelijks leven.
BAF B-cel activerende factor.
BAG Bloedalcoholgehalte.
BaGZ Basis gezondheidszorg.
BAH Bio-arbeidshygiënisch.
BAL Broncho-alveolaire lavage.
Balantidium Een zich d.m.v. trilhaartjes voortbewegend trilhaardiertje of protozoön.
Balantidium coli Dit trilhaardiertje leeft parasitair in een gedeelte van de dikke darm, het colon of karteldarm, en kan enterocolitis veroorzaken.
Ballistocardiogram De door de hartactie teweeggebrachte terugstoot in het stelsel van slagaders kan in de vorm van een curve electrisch geregistreerd worden.
Ballonkuiten Bovenmatige dikte van de onderbenen. Meer precies in de kuiten, doordat er een sterke ontwikkeling van weefsel plaatsvindt zonder dat het aantal cellen toeneemt.
Balsem of balsamum Een smeersel wat etherische oliën bevat en gebruikt kan worden voor onder andere massage of verbandzalf.
BALT Bronchus geassocieerd lymfatisch of lymfoïd weefsel. Zie ook: CMIS, GALT, MALT, MIS, NALT en SALT.
BAM Bescherming akoestisch milieu.
BAO Vertaald is dit: basale zuuruitscheiding.
Barbituraat Een slaapmiddel in de vorm van een barbituurzuur verbinding.
BAS 1: Bejegening, aandacht en sfeer.
2: Benzoëverbindingen, azokleurstoffen en salicylaten. Deze additieven in onze voeding kunnen leiden tot gedragsproblemen zoals onhandelbaarheid of depressies.
Basofiel Het zich kleuren met basische kleurstoffen uit aniline. Bijvoorbeeld basofiele cellen of basofiele korreling.
BATC Beroepsorganisatie therapeuten en belangen associatie consumenten. Zowel bij een bepaalde groep artsen en therapeuten als bij consumenten in de natuurgerichte gezondheidszorg bestaan behoeften om tot verbetering van de gezondheidszorg te komen. B.A.T.C is een meervoudige beroepsorganisatie die de belangen van zowel artsen als therapeuten, welke op hun vakgebied als natuurgeneeskundig therapeut meervoudige disciplines hanteren, behartigt.
BAV Beroepsorganisatie arbo-verpleegkunde.
BAZ Beleidskader arbeidsmarkt zorgsector.
BB 1: Bufferbasen.
2: Besnier-Boeck.
3: Bekkenbodem.
4: Bilirubine, een voornamelijk in de milt gevormde galkleurstof die rood-bruin van kleur is.
BBA Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten.
BBB 1: Bio-Bifidobacterium bifidum.
2: Bloed-hersenbarrière. De afkorting BHB wordt ook gebruikt.
BBG Bureau bijwerkingen van geneesmiddelen.
BBI Bio-Bifidobacterium infantis.
BBRS Basis bio-regulatie systeem. Belangrijk binnen dit systeem zijn de cellen van bindweefsel, het autonoom zenuwstelsel, het hormonaal-systeem en het immuun-systeem.
BBS Besnier-Boeck sarcoïdose.
BBSBN BBS-belangenvereniging Nederland.
BBTB BBTB Beschikbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
BBZ-FNV Bureau beroepsziekten FNV.
BCAA Aminozuur met vertakte keten.
BCC 1: Basaalcel carcinoom.
2: Basocellulair carcinoom.
B-cellen Zie B-lymfocyten.
BCG 1: Zie ballistocardiogram.
2: Broncho centrische granulomatose.
3: Bacille of Bacillus Calmette Guérin. Het is een entstof (vaccin) in de vorm van een levend verzwakte stam van de staafvormige tuberkel-bacterie Mycobacterium bovis, afkomstig van runderen. Een vaccinatie met BCG geeft een immuniserende werking tegen tuberculose (TBC). Er blijft op de plaats van injectie een oppervlakkig litteken zichtbaar. BCG blijkt ook wel toegepast te worden bij blaaskanker.
BCND Vereniging van beoefenaars van complementaire en natuurlijke geneeswijzen voor dieren.
BCPS Bischloorfenylsulfon.
BCR 1: B-celreceptor.
2: B-celreceptorcomplex.
3: Breekpunt chromosome regio.
BCS Budd-Chiari syndroom.
BD Biologisch-dynamisch.
BDE Bijna-dood-ervaring.
BDIH Bond Duitse industrie en handelsonderneming voor geneesmiddelen, voedingssupplementen, farmaceutische-, reform- en (natuur-)cosmetische producten.
BDL Bezigheden in het dagelijks leven.
Be Symbool voor het beryllium element uit het periodiek systeem.
BE 1: Basen overschot.
2: Bethesda-eenheden.
Becquerel De eenheid van radioactieve straling of radioactiviteit. Afgekort: Bq. 1 becquerel = één verandering van een atoomkern per seconde.
Bedsonia Zich uitsluitend in de cel vermenigvuldigende ovale bacteriën. Men noemt ze ook wel Chlamydia.
BEJ Butanol-extraheerbaar jodium.
Bel Eenheid voor de intensiteit van geluid.
Benigne Goedaardig of ongevaarlijk.
Benigniteit Goedaardigheid.
Benzodiazepinen Een groot aantal geneesmiddelen met anti-epileptische, hypnotische, sederende of spierverslappende werkingen.
BEP Bleomycine, etoposide en cisplatine (platina), een combinatie van cytostatica. Na het uitzaaien (metastase) van testis-tumoren is BEP een veelgebruikt chemotherapie schema.
BER Bond van Europese reflexologen, afdeling Nederland.
Beroerte Zie cerebrovasculair.
BES Betrokkenen evaluatieschaal.
BEST Bio-electrische stimulatie therapie.
Bestrijdingsmiddel Zie: pesticide.
Bèta defensin Bèta defensin is één van de defensinen. Ze worden geacht in staat te zijn diverse, voor het lichaam schadelijke, organismen onschadelijk te maken. Ze zijn van belang voor een goede werking van de lichamelijke afweer of het immuunsysteem. Met behulp van een in het laboratorium uitgevoerd ontlastingsonderzoek kan de waarde van dit defensin bepaald worden.
BeTTEL Beroepsvereniging voor trainers en therapeuten emotioneel lichaamswerk.
BEWO Beschermd wonen.
BG Behandelend geneesheer.
BGA Belangenvereniging voor gehandicapten en arbeidsongeschikten.
BGD 1: Bedrijfs-geneeskundige dienst.
2: Bedrijfs-gezondheids-dienst.
BGT Bilirubine-glucuronyl-transferase.
BGZ Bedrijfs-gezondheidszorg.
Bh Symbool voor het borium element uit het periodiek systeem.
BHA Butylhydroxyanisol of E320.
BHB Bloed-hersenbarrière. De Engelse afkorting BBB wordt ook gebruikt.
bHCG Bètahumane choriongonadotrofine.
BHET Beroepsvereniging holistisch energetisch therapeut.
BHK Baarmoederhals-kanker.
BHP Britse kruiden farmacopee (artsenijboek).
BHR Bronchiale hyperreactiviteit.
BHT 1: Butylhydroxytolueen of E321.
2: Butylhydroxytoluol.
BHV Belangenvereniging hart- en vaatpatiënten.
bi- In samenstellingen: dubbel of tweevoudig.
Bi Symbool voor het bismut element uit het periodiek systeem.
BI 1: Bekkeninstabiliteit.
2: Betrouwbaarheids-interval.
BIA Bioelectrische impedantie analyse. Er bestaat apparatuur om het lichaamsgewicht te beoordelen gebaseerd op bio-electrische analyse van de impedantie (BIA). Door middel van deze meting van de impedantie (weerstand) kan het vetgehalte van het lichaam bepaald worden. BIA gaat uit van de weerstand die een wisselstroom in het lichaam ondervindt. Stroom wordt slecht geleid door botten en vet maar veel beter door alle andere lichaamsweefsels. Deze electrische weerstand vormt daarmee de basis voor het berekenen van de vetvrije massa in het lichaam. Aan de hand hiervan wordt het percentage lichaamsvet afgeleid. De nauwkeurigheid van deze meting (vetmeting) is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van het apparaat dat hiervoor gebruikt wordt.
BIBA Bijzondere individuele begeleidings-afdeling.
BIBO Bijzonder instituut voor bloedgroepen onderzoek.
BIC Borstprothesen informatiecentrum.
Bicarbonaat Zie natriumbicarbonaat.
Biceps De tweehoofdige of grote armspier.
bid Op een recept betekent dit: 2 maal daags (bis in die).
BIG Beroepen in de individuele gezondheidszorg.
BIH Benigne intracraniale hypertensie.
Bijnier Boven de nieren ligt deze dubbelzijdige klier met een afscheiding van het merg en de schors.
Bilirubine Een roodbruine galkleurstof, vooral gevormd door de milt.
BIND Bilirubine geïnduceerde neurologische dysfunctie.
Bindweefsel Dit is een steunweefsel met eiwitrijke vezels, wat zenuwen en bloedvaten bevat, met als functie het binden in en het omhullen van organen.
BIO Breed indicatie overleg.
Biofysica Het analyseren en bestuderen van natuurkundige invloeden op processen van biologische aard.
Biologie De wetenschap van al het materiaal wat leeft.
Bioresonantie De Bioresonantie-therapie wordt bedreven met een modern apparaat waarmee de therapeut een diagnose kan stellen en talloze klachten kan behandelen. Zie verder de aparte pagina over Bioresonantie.
Biotensor De Biotensor is in de praktijk zelfstandig inzetbaar maar ook in combinatie met het Bioresonantie-apparaat toe te passen. Zie ook de aparte pagina over Biotensor.
Biotine Biotine wordt ook wel vitamine B8 of vitamine H genoemd.
BIP Bronchiolitische interstitiële pneumonie.
BIS Bio-electrische impedantie spectroscopie.
Bismut In een aantal geneeskundige preparaten wordt dit metaal toegepast.
BIT 1: Bio-informatie therapie.
2: Beroepen interesse test.
BJZ Bureau jeugdzorg.
Bk Symbool voor het berkelium element uit het periodiek systeem.
BKJ Bureau klachtondersteuning jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.
BKPZ Bevordering kwaliteitsontwikkeling paramedische zorg.
BKZ Budgettair kader zorg.
BLA Bio-Lactobacillus acidophilus.
BLE Buiten-lichamelijke-ervaring.
BLM Bleomycine.
Bloeddruk De druk van het bloed in de grote slagaders. Deze druk is afhankelijk van een aantal factoren en wordt gemeten in twee waarden: de minimale of diastolische en de maximale of systolische.
Bloedgroep Dit is, compleet gezien, eigenlijk een tamelijk ingewikkeld verhaal. In de praktijk wordt de groep benoemd met A, B, AB of 0 (geen O maar nul).
Bloedspotmethode Het is voor sommige onderzoeken niet meer nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Bij de bloedspotmethode prikt de patiënt zichzelf met een automatisch lancet in een vinger en laat één bloeddruppel in de cirkel op een voorbedrukt kaartje vallen. Na opdrogen van de druppel bloed wordt het kaartje in een plastic zakje gedaan en in een envelop per post naar het laboratorium gestuurd. Deze manier werkt efficiënt, is patiëntvriendelijk en tevens kostenbesparend.
B-lymfocyten Alle lymfocyten zijn van belang voor het afweersysteem. De B-lymfocyten of B-cellen maken antilichamen aan. Zie ook lymfocyt en T-lymfocyten.
BM 1: Beenmerg.
2: Basale membraan.
3: Basaal metabolisme.
BMC 1: Bureau voor medicinale cannabis.
2: Bindweefsel-mestcel.
3: Botmineraalgehalte.
BMD Bot mineralen densiteit of dichtheid.
BME Bezinkingsmaat van de erytrocyten ofwel rode bloedcellen. De afkorting BSE wordt ook gebruikt.
BMG 1: Benigne monoklonale gammopathie.
2: Bot mineraal gehalte.
BMI Lichaams massa index, zie: quetelet.
BMR Bof-, mazelen- en rubella vaccin. BMR is een gevriesdroogd preparaat van levende en verzwakte bof-, mazelen- en rode hond (rubella) virussen. Al deze drie kinderziektes zijn zeer besmettelijk. Het BMR-vaccin werkt immuniserend tegen bof, mazelen en rode hond maar is niet altijd zonder bijwerkingen.
BMS Bristol Myers Squibb, een farmaceutisch bedrijf.
BMT Beenmerg-transplantatie.
BNP B-type natriuretisch peptide. Het hormoon BNP wordt door het hart aangemaakt. Dit gebeurt met name wanneer de linker kamer van het hart uitgerekt wordt en een te groot volume aan bloed moet rondpompen. BNP heeft een verlagend effect op de bloeddruk, bevordert de productie van urine en tevens het uitplassen van natrium. Hierdoor daalt het bloedvolume zodat het hart ontlast wordt. Het bepalen van BNP is van belang bij de diagnose, het vervolgen en de vooruitzichten (prognose) van hartfalen. BNP kan ook worden gebruikt voor de indeling van patiënten met acute hartklachten door verstopping van de kransslagaders (acuut coronair syndroom).
BNS De bijnierschors.
BOA Bloedoverdraagbare aandoening.
BOB Bevolkings-onderzoek naar borstkanker.
BOC Basis onderwijs cardiologie.
BOD Biologisch zuurstofverbruik.
Boelimie Zie boulimie.
Boezem Het atrium of de voorkamer van het hart. Wordt ook wel met sinus (holte) aangeduidt.
Bof Zie parotitis.
BOGIN Bond van de generieke geneesmiddelen-industrie Nederland.
BOKA Belangenvereniging voor orthopedagogen en klinisch pedagogen met academische opleiding.
Bombesine Een voornamelijk in de maag en pancreas voorkomend enterohormoon. Wordt ook als GRP afgekort.
BOOG Borstkanker onderzoek groep.
BOPZ Wet bijzondere opnamen in psychiatrische ziekenhuizen.
Borrelia Deze bacterie behoort tot de spirocheten, dit zijn dunne beestjes in de vorm van een spiraal. De Borrelia burgdorferi verwekt de ziekte van Lyme en wordt overgebracht door de beet van een teek, de Idoxes dammini.
BOS Buurt, onderwijs en sport.
BOSK Bond van ouders van spastische kinderen en motorisch gehandicapten. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.
Boterzuur Butyraat, een vetzuur met korte keten uit onder andere boter.
Botontkalking Bot is net zoals huid en spieren levend weefsel. Het vernieuwt zichzelf voortdurend. In een normale situatie wordt er evenveel nieuw bot aangemaakt als er oud bot wordt afgebroken. Op deze manier blijft het bot optimaal gezond en sterk. Botverlies treedt op wanneer het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak verstoord is. Dat wil zeggen wanneer er meer bot wordt afgebroken dan aangemaakt. Men spreekt dan van osteopenie of osteoporose.
Botulisme In hiermee besmet vlees komt het toxine van Clostridium botulinum voor. Dit is een spoelvormige, zonder zuurstof levende (anaërobe), bacil. De schadelijke stoffen die worden gevormd werken voornamelijk op het zenuwstelsel in.
Boulimie of boulimia Bij boulimia (nervosa), het is een eetstoornis, komen onder andere onbeheerste vreetbuien en zelfopgewekt braken vaak voor.
Bovien of bovinus Met betrekking tot het rund.
BP Bindingsproteïne.
BPA 1: Beroepsvereniging van psychologisch astrologen.
2: Bisfenol-A. BPA treffen we onder andere aan in kunststof flessen met bronwater en frisdrank, babyflessen, de coating van conservenblikken, witte tandvullingen en verpakkingen van voedsel. De afbraakproducten (metabolieten) van BPA worden ook aangetroffen in de menselijke urine en ze vertonen een op het hormoon oestrogeen lijkende werking.
BPD Bronchopulmonaire dysplasie.
BPH Goedaardige ofwel benigne prostatische hyperplasie. Bij ouder wordende mannen voorkomende vergroting van de prostaat. Dit komt door een overmaat testosteron en een bovenmatige groei van het weefsel zodat de urinebuis (plasbuis of urethra) gedeeltelijk dichtgedrukt wordt. Het gevolg is een veelvuldig moeten plassen terwijl de druk laag is.
BPI Bacterieel permeabiliteits-bevorderend eiwit.
BPPD Benigne paroxismale positie-duizeligheid.
BPR Bicepspeesreflex.
BPS Borderline persoonlijkheidsstoornis.
Bq De afkorting voor Becquerel. Zie aldaar.
Br Symbool voor het broom (bromium) element uit het periodiek systeem.
BR Biologische raad.
BRA Bio-regulatie analyse.
Branhamella Dit is een bacterie behorend tot het geslacht Neisseria (zie aldaar).
BRE Bio-resonante equivalenties.
Breedspectrum-antibiotica Deze antibiotica is werkzaam tegen vele micro-organismen en sommige virussen en heeft zodoende een 'breed' toepassingsgebied.
BRIC Benigne (ongevaarlijke) recidiverende intrahepatische cholestase.
BRIG Beroeps register integrale gezondheidszorg.
BRM Biologische respons modificeerder. Het is een stof, in staat tot het veranderen van de immuunrespons of het opwekken van een immunoreactie.
Bronchi Het meervoud van bronchus.
Bronchiaal Betrekking hebbend op de luchtwegen of luchtpijpen.
Bronchiën Zie bronchi.
Bronchitis Ontsteking van het slijmvlies in de vertakkingen van de luchtpijp. Dit kan door o.a. bacillen, kokken of virussen veroorzaakt worden. Er bestaan verschillende vormen van bronchitis.
Bronchus Vertakking van de luchtpijp of luchtweg. Het meervoud van bronchus is bronchi.
Broom Dit is één van de halogenen.
BSA Bovien serum albumine.
BSE 1: De bezinkingssnelheid van de rode bloedcellen of erytrocyten. Deze snelheid, die bij man en vrouw verschillend is, kan tijdens een bloedonderzoek bepaald worden.
2: Boviene spongiforme encefalopathie. BSE staat ook bekend als de gekke koeien-ziekte.
BSF Broom-sulftaleïne.
BSG 1: Besluit subsidiëring gezondheidscentra.
2: Beroepsvereniging van sociaal gerontologen.
BSM Beroepsvereniging voor synergene massage.
BSN Burger service nummer.
BSP Broomsulfaleïne of natriumsulfobromoftaleïne.
BSS Bernard-Soulier syndroom.
BST Beroepsvereniging van spiritueel therapeuten.
BT 1: Biotechnologie.
2: Bewegingstherapie.
3: Beeldende therapie.
BTB Bundeltakblock.
BTC Basale temperatuur curve.
BTD Bloedtransfusie-dienst.
BTEX De aromatische koolwaterstoffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen.
BTG Bètatromboglobuline.
BTV Blauwtongvirus.
BUN Bloed-ureum-stikstof(concentratie).
Burnout-syndroom Een toestand van emotionele, lichamelijke en psychische uitputting.
Bursitis Ontsteking van een slijmbeurs of bursa.
BUS Bonnevie-Ullrich syndroom.
Butyraat Boterzuur, een vetzuur met korte keten uit onder andere boter.
BV 1: Bejaarden verzorgende.
2: Bejaarden verzorging.
3: Bacteriële vaginose.
4: Bloedvolume.
BVA 1: Bureau vertrouwensarts.
2: Beroepsvereniging ambulancezorg.
BVAT Beroepsvereniging voor APS-therapie.
BVD Bovien virus diarree.
BVF 1: Bewaking vitale functies.
2: Het BVF-platform is een vereniging van en voor biologische veiligheids-functionarissen.
BVG Bedrijfsvereniging voor de gezondheid.
BVK Beroepsvereniging voor kinesiologie.
BVN Borstkanker vereniging Nederland.
BVO Bevolkingsonderzoek.
BVP 1: Beroepsvereniging van pedagogen. Na een fusie is dit nu de Phorza.
2: Beroepsorganisatie voor psychologische therapieën.
BVV Beroepsgroep verplegenden en verzorgenden.
BvZB Beroepsvereniging van zijnsgeoriënteerde begeleiders.
BW 1: Borstwervel.
2: Beschermd wonen.
3: Biologische waarde.
4: Bindweefsel.
5: Begeleid wonen.
BWMC Bindweefsel-mestcel.
BZA Bijzondere zorgafdeling.
BZK Budgettair zorg kader.
BZO Borst zelfonderzoek.
BZU Basale zuuruitscheiding.
BZV Biochemisch zuurstofverbruik.
BZW Begeleid zelfstandig wonen.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •