Verklarende woordenlijst: I

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'I' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH • I • JKLMNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
I 1: Het essentiële aminozuur isoleucine.
2: Symbool voor het iodine (jodium, jood of iodum) element uit het periodiek systeem.
I3C Indol-3-carbinol.
IA 1: Immuno-analyse (essaai of toets).
2: Idiopathische artritis.
IAA 1: Insuline auto-antistof.
2: Indol-azijnzuur.
3: Iso-alfazuur.
IABP Intra-aortale ballonpomp. Een IABP is een apparaat dat er voor zorgt dat de kransslagaders beter doorbloed worden en het hart zodoende meer zuurstof krijgt. De pompfunctie van het hart wordt hierdoor verbeterd.
IADH Ongeschikt anti-diuretisch hormoon.
IADL Instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen. In Nederland maakt men gebruik van de IADL schaal bij diagnostiek en evaluatie van de ziekte van Alzheimer.
IADM Insuline-afhankelijke diabetes mellitus. Bij IADM of diabetes mellitus type-1 is sprake van een absoluut tekort aan insuline. De oorzaak van deze vorm, die vaak op jeugdige leeftijd ontstaat, is nog onbekend. Auto-immuun - wanneer het immuunsysteem de cellen die insuline produceren blijvend vernietigt - reacties, erfelijke factoren of infecties met een virus kunnen er toe bijdragen.
IAGT Indirecte anti-globuline test.
IAP 1: Instabiele angina pectoris.
2: Immunosuppressief zuurhoudend proteïne.
Iatrogeen Door een geneeskundige behandeling, zoals farmacotherapie ofwel het behandelen met geneesmiddelen, of door medisch ingrijpen veroorzaakt. Een medische ingreep kan een ziekte, dit is dan een iatrogene ziekte, of zelfs de dood tot gevolg hebben.
IB Intern begeleider.
IBA Indol-boterzuur.
IBB Individuele belangen behartiging.
IBD Inflammatoire darm-ziekte. Onder deze term vallen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. U kunt eventueel mijn scriptie over colitis ulcerosa lezen.
IBED Instituut voor biodiversiteit en ecosysteem dynamica.
IBF Idiopatische boezemfibrillatie.
iBMG Instituut beleid en management gezondheidszorg.
IBS Vertaald is dit het prikkelbaar-darmsyndroom. U kunt op de website ook mijn scriptie over Colitis ulcerosa inzien.
IBT Informatiebank thuiszorg.
IBTA Internationale biofotonen therapie associatie.
IC 1: Intercostaal.
2: Intensive care.
3: Immuuncomplex.
4: Immuno-competent.
5: Interstitiële cystitis.
ICA 1: Intensive care afdeling.
2: Intracraniaal aneurysma.
ICAM Intercellulair CAM, ofwel intercellulair adhesie molecuul.
ICaR Instituut voor cardiovasculair onderzoek.
ICB Intracraniale bloeding.
ICD 1: Internationale classificatie van ziekten.
2: Inwendige of implanteerbare cardio-defibrillator, het is een apparaat dat in staat is hartritme-stoornissen te herkennen en daar zo op te reageren dat de stoornis van het hartritme stopt.
ICDH Isocitroenzuurdehydrogenase, een enzym.
ICE Immobilisatie, koeling en elevatie.
ICEN Instituut voor klinische en experimentele neuro-wetenschappen.
ICG Informatiecentrum gynaecologie.
ICH Internationale conferentie voor harmoniëren. Het is een overleg tussen Europese, Amerikaanse en Japanse overheden ten aanzien van de eisen voor registratie van geneesmiddelen.
ICI Interuniversitair cardiologisch instituut.
ICIN Interuniversitair cardiologisch instituut Nederland. Het ICIN is een alliantie van de acht academische cardiologische afdelingen in Nederland. Samen coördineren, stimuleren en verrichten ze onderzoek naar oorzaak en behandeling van hart- en vaatziekten.
ICK Intensive care kinderverpleegkundige.
ICN 1: Intensive care neonatologie.
2: Internationale raad voor verpleegkundigen.
ICP 1: Inductief gekoppeld plasma.
2: Interstitiële cystitis patiëntenvereniging.
ICPAES Inductief gekoppeld plasma atoomemissie spectrometrie.
ICPC Internationale code voor eerstelijns zorg. Het is een codering die het voor huisartsen mogelijk maakt elke reden voor contact (de klachten), het ziektebeeld (de diagnose) of onderzoek vast te leggen.
ICPMS Inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie.
ICR Intercostale ruimte.
ICS 1: Afkorting van inhalatiecorticosteroïd.
2: Internationale certificatie service.
ICSH Interstitiële cellen stimulerend hormoon.
ICSI Intra cytoplasmatische sperma injectie. Bij ICSI haalt de embryoloog uit het sperma één zaadcel die goed beweegt. De zaadcel wordt met een naaldje opgezogen en in een eicel gebracht. Als er een embryo ontstaat is de procedure van terugplaatsen gelijk aan die, toegepast bij IVF.
ICT 1: Intensieve conventionele insulinetherapie.
2: Immunoreactief calcitonine.
ICU Intensive care unit.
ICV 1: Intracellulair volume.
2: Intracellulaire vloeistof.
3: Intensive care verpleegkundige.
ICW Intracellulair water. Het intracellulaire (ICW) en het extracellulaire water (ECW) vormen samen het totaal lichaamswater (TBW).
ID 1: Immunodiffusie.
2: Injecterende druggebruiker.
IDAG Informatie en documentatiecentrum alternatieve geneeswijzen.
IDC Interdigiterende cel.
IDD 1: Insuline-afhankelijke diabetes.
2: Jodium (iodine) deficiëntie ziekte.
IDDM Insuline-afhankelijke diabetes mellitus.
IDF Internationale diabetes federatie.
Idioglossie Een optredende spraakstoornis echter zonder een aantoonbare afwijking in de spraakorganen.
IDL Tussenliggende - geen hoge (HDL) danwel lage (LDL) - densiteit (dichtheid) lipoproteïnen.
IDO Indolamine-dioxygenase.
IDP Inosine-difosfaat.
IDT Integrale diagnose en therapie.
IDZ Inflammatoire darmziekte.
IE 1: Internationale eenheid of eenheden.
2: Immuniteits-eenheid.
3: Immuno-electroforese.
4: Insuline-eenheid.
IEF Iso-electrische focussering.
IEL Intra-epitheliale lymfocyt.
IEP Iso-electrisch punt.
IF 1: Immuno-fluorescentie.
2: Intrinsieke factor. Dit proteïne wordt door het slijmvlies in de maag afgescheiden. Deze factor is benodigd om in de darm vitamine B12 op te kunnen nemen.
IFA Immunofluorescentie analyse (essaai of toets).
IFG Instituut voor functionele geneeskunde.
IFM Immuno-fluorescentie-microscopie.
IFN Interferon, zie aldaar.
IG 1: Immunoglobuline. We kennen de klassen A, D, E, G en M. We schrijven dan 'IgA' enzovoort.
2: Integratieve geneeskunde. De zorg van de IG heeft een visie met een viertal uitgangspunten:
  • de relatie tussen de arts en patiënt staat centraal;
  • de nadruk ligt op de hele persoon ofwel holistisch;
  • de behandelingen worden gesteund door bewijs en
  • er wordt gebruik gemaakt van alle geschikte benaderingen.
IgA IgA is de klasse A van de immunoglobulinen. Toxinen en virussen worden door deze antistoffen geneutraliseerd en ze doen bacteriën en andere gebonden antigenen klonteren. Zie ook: immunoglobulinen en antistoffen.
IgD IgD is de klasse D van de immunoglobulinen wat we in het bloedserum maar in een kleine hoeveelheid aantreffen. We vinden ze bij de B-lymfocyten en wel als receptor op het oppervlak van de membraan. Zie ook: immunoglobulinen en antistoffen.
IGD Interne geneeskunde en dermatologie.
IgE IgE is de klasse E van de immunoglobulinen. Ook IgE vinden we slechts in een zeer kleine hoeveelheid in het bloedserum. Deze antistoffen maken de huid gevoelig en komen voor op het oppervlak van de membranen der granulocyten en mestcellen. Ze vormen daar een binding met de desbetreffende allergenen of antigenen. Zie ook: immunoglobulinen en antistoffen.
IGF Vertaald is dit een insuline-achtige groeifactor.
IgG IgG wordt ook wel gammaglobuline genoemd en is de klasse G van de immunoglobulinen. Het zijn neutraliserende antistoffen, met name gericht tegen bacteriën, die doen samenklonteren, binden en neerslaan. IgG komt in een veel grotere hoeveelheid in het bloedserum voor dan de andere vier Ig-klassen. Doordat het de placenta kan passeren zorgt het voor postnatale bescherming tegen infecties. Zie ook: immunoglobulinen en antistoffen.
IGG Informatiecentrum geestelijke gezondheidszorg.
IGGZ Intramurale geestelijke gezondheidszorg.
IgM IgM wordt ook wel macroglobuline genoemd en is de klasse M van de immunoglobulinen. Het vormt ongeveer een tiende deel van de totale hoeveelheid immunoglobuline in het bloedserum en we vinden het voornamelijk in de (bloed) vaten. Ook deze antistoffen neutraliseren toxinen, ze hebben een bindende en samenklonterende werking. Zie ook: immunoglobulinen en antistoffen.
IGO Instituut voor gezondheids- en omgevingsvraagstukken.
IgSF Immunoglobuline supergen-familie.
IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg.
iHES Idiopatisch hypereosinofiel syndroom.
IJHV Inspectie jeugdhulpverlening.
IKA Integraal kankercentrum Amsterdam.
IKAB Implementatie kwaliteitszorg alternatieve behandelwijzen.
IKB Integrale keten bewaking.
IKC Integraal kankercentrum.
IKCN Integraal kankercentrum noord-Nederland. Het IKCN heet nu het IKNO ofwel integraal kankercentrum Noord Oost.
IKG Informatie- en klachtenbureau gezondheidszorg.
IKL Integraal kankercentrum Limburg.
IKMN Integraal kankercentrum midden Nederland.
IKN Instituut kleurenpunctuur Nederland.
IKNO Integraal kankercentrum Noord Oost, vroeger afgekort tot IKCN.
IKO Integraal kankercentrum Oost.
IKR Integraal kankercentrum Rotterdam.
IKW Integraal kankercentrum West.
IKZ Integraal kankercentrum Zuid.
IL 1: Interleukine, zie aldaar.
2: Intelligentie leeftijd.
Ile (I) Het essentiële aminozuur isoleucine.
Ileum De kronkeldarm, dit is het laatste deel - ruim drie meter lang - van de dunne darm, voor de overgang naar de dikke darm.
IM 1: Intramusculair, dit is in een spier.
2: Vertaald is dit: integrale geneeskunde. Binnen de IM ligt de nadruk niet op ziekte en bestrijding van symptomen, maar op gezondheid en welbevinden met uitbreiding naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving. Regulier gebruikte methoden worden daarbij geïntegreerd met op ervaring gebaseerde complementaire technieken. Hierbij wordt er gefocust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren waarbij reguliere en complementaire technieken gecombineerd worden. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden niet alleen het lichaam maar ook de andere aspecten van de persoon betrokken.
Imaginatie Verbeelding of droombeeld.
IMCU Internationale melk stollings units.
Immersie Onderdompeling.
Immuniteit Het, in zekere mate, niet vatbaar zijn voor verschillende ziekten of giftige stoffen van buiten het lichaam of het lichaam zelf.
Immunoglobulinen (Ig) Immunoglobuline (Ig) is een antistof of antilichaam dat door het organisme gevormt wordt na het binnendringen van een antigeen in het bloed, het neusslijm, speeksel, traanvocht of de vloeistoffen der weefsels. Men onderscheidt hier vijf klassen: IgA, IgD, IgE, IgG en IgM. Zie ook: antistoffen.
Immunologie De wetenschap betreffende de immuniteit.
Immunoreactie Het reageren van het lichaam op een binnengedrongen antigeen zoals een bacterie, schimmel of virus. Deze reactie kan echter ook optreden na het transplanteren van weefsel.
Immuunsysteem Ons lichaam heeft twee systemen die aan de immuunreactie deelnemen. Dit zijn het zogenaamde aangeboren immuunsysteem en het verworven immuunsysteem.
IMP 1: Inosine-mono-fosfaat.
2: Instituut voor multidisciplinaire psychotherapie.
3: Intra-membraneus deeltje.
Impermeabel Ondoordringbaar.
Implantatie Het aanbrengen of inplanten van weefsel of niet lichaamseigen materiaal in het lichaam.
Impulsief Een opwelling, gedrag tentoonspreiden waarover niet eerst wordt nagedacht.
IMS Informatiesysteem medische stralingstoepassingen.
IMSB Internationale medisch wetenschappelijke raad.
IMSZ Instelling voor medisch specialistische zorg.
IMT Integratieve manuele therapie.
In Symbool voor het indium element uit het periodiek systeem.
INAA Instrumentele neutronen activerings-analyse (essaai of toets).
Inclinatie of inclinatio Helling of neiging.
Incontinentie of incontinentia De ontlasting of urine niet op kunnen houden.
Incubatie Het uitbroeden of sluimeren van een ziektekiem.
Incubatietijd De tijdruimte die ligt tussen het moment van besmetting en het uitbreken van de daardoor veroorzaakte ziekte.
Index De wijsvinger.
Indican Indican of indicaan, het kaliumzout van indoxylzwavelzuur, onstaat door rotting van het aminozuur tryptofaan in de darm.
Indigestie Een storing in de spijsvertering.
Inenting Zie: vaccinatie.
Infectie Besmetting van een levend organisme met ziekteverwekkende micro-organismen en de reactie van het lichaam op het vermenigvuldigen daarvan. Deze micro-organismen kunnen bacteriën, parasieten, schimmels of virussen zijn.
Infertiliteit Onvruchtbaarheid of steriliteit.
Inflammatie of inflammatio Ontsteking, de reactie van een weefsel.
INH Isoniazide. INH is een middel tegen tuberculose dat het vermogen bezit om bacteriën te doden (een bactericide). Het doodt bacteriën zowel binnen als buiten de cellen. Het gebruik van isoniazide kan leiden tot een tekort aan vitamine B6.
Inhaleren Inademen.
Inhibine 1: Een stof die voornamelijk in het speeksel voorkomt en een remmende werking op bacteriën heeft.
2: Een hormoon dat door de geslachtsklieren aangemaakt wordt.
Inhibitor 1: Een stof die een remmende werking heeft op andere stoffen zoals een enzym, geneesmiddel, hormoon of de ontwikkeling van een bacterie.
2: Een zenuw die een afremmende werking heeft op de activiteit van een orgaan.
INN Internationale niet-proprietaire naam.
Inoculatie of inoculatio Zie: vaccinatie.
Inoculum Vaccin.
iNOS Induceerbaar stikstofmonoxide-synthetase.
INR Internationaal genormaliseerde verhouding (ratio). Het gebruik van de INR zorgt er voor dat meetwaarden van verschillende laboratoria goed vergeleken kunnen worden.
INRA Ileo neorectale anastomose.
Insecticide Een giftig middel ter bestrijding van insecten.
Insuline Hormoon dat de suikerstofwisseling en vetstofwisseling regelt.
Int Intregine.
Interactie De onderlinge beïnvloeding of wisselwerking.
Intercellulair Wat zich tussen de cellen bevindt.
Interferon We onderscheiden alfa-, beta- en gamma-interferonen. Een interferon wordt door verschillende cellen in het lichaam afgescheiden nadat er contact met een bacterie, parasiet, schimmel of virus is opgetreden. Interferonen vormen de eerste verdedigingslinie in het lichaam. De afkorting is IFN.
Interleukinen Een interleukine werkt als boodschapperstof in diverse cel- en orgaansystemen maar ook tussen de witte bloedcellen (leukocyten). De afkorting is IL.
Intermitterend of intermittens Met onderbrekingen voorkomend.
Interstitieel Tussenliggend of de tussenruimte betreffend.
Intestinum Het darmkanaal, de dunne en de dikke darm die onmisbaar voor de spijsvertering zijn.
Intolerantie Iets niet kunnen verdragen.
Intoxicatie Vergiftiging.
Intracellulair Zich binnen de cellen bevindend.
Intramuraal In tegenstelling tot extramuraal staat intramuraal voor 'binnen de muren'. Mensen die intramurale hulp krijgen verblijven in de instelling waar ze behandeld worden.
INVIS Interactief vraaggestuurd informatie systeem.
IOCOB Stichting voor innovatief onderzoek en onderwijs van complementaire behandelwijzen.
IOF Intercollegiaal overleg fysiotherapie.
IOG 1: Indicatie overleg GGZ.
2: Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling.
Ion Het kleinste electrisch geladen deeltje. Het anion is negatief, het kation positief geladen.
IOOG Integrale opleiding orthomoleculaire geneeskunde.
IOT Interuniversitaire onderzoekschool tandheelkunde.
IPG 1: Intensief psychiatrische gezinsbegeleiding.
2: Inositolfosfoglycaan.
IPL Intens gepulseerd licht.
IPOG Interprovinciaal overleg gehandicaptenbeleid.
IPP Isoleucine-proline-proline, een tripeptide.
IPR Isoproterenol.
IPS 1: Individuele persoonlijke steun.
2: Individuele plaatsing en steun. IPS is een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor mensen met ernstige en langdurende psychiatrische problemen.
IPSO Instellingen psycho-sociale oncologie.
IPSP Inhiberende of inhibitorische postsynaptische potentiaal.
IPT 1: Interpersoonlijke psychotherapie.
2: Intensieve psychiatrische thuiszorg.
IQ Intelligentie quotiënt.
Ir Symbool voor het iridium element uit het periodiek systeem.
IR 1: Immuunrespons.
2: Afkorting van infrarood.
IRB Individuele rehabilitatie benadering.
Iris Het zogenaamde regenboogvlies, een van de het oog omsluitende vliezen.
IRMA 1: Immuno radiometrische analyse (essaai of toets).
2: Intraretinale micro-angiopathie.
IRP Insuline vrijmakend polypeptide.
IRS Insuline-receptor substraat.
ISA Intrinsieke sympathicomimetische activiteit.
ISAO Internationale stichting Alzheimer onderzoek.
Ischias Pijn in de heup. Dit is een zenuwpijn die veroorzaakt wordt door een zenuw die uit het ruggemerg ontspringt.
ISDN ISDN heeft op deze plaats niks met een telefoonlijn van doen maar staat voor: isosorbidedinitraat. ISDN wordt toegepast bij hartfalen en ter preventie van angina pectoris.
ISFG Instituut voor sponsoring en fondsenwerving in de gezondheidszorg.
ISH In-situ hybridisatie.
ISI Informatiestandaard infectieziekten.
ISIS Infectieziekten surveillance informatie systeem.
ISMN Isosorbidemononitraat. ISMN wordt toegepast bij hartfalen en ter preventie van angina pectoris.
Iso Isoleucine.
Isolatie Afzondering of het isoleren.
Isomeren Chemische stoffen met verschillende eigenschappen terwijl zij dezelfde soort en aantal, maar anders gerangschikte, atomen bezitten.
ISRE Interferon gestimuleerd respons element.
ITANT Internationale transpersoonlijke associatie Nederlands taalgebied. De transpersoonlijke psychologie is indertijd in het leven geroepen om het veld van de spiritualiteit op een systematische en wetenschappelijke manier te onderzoeken. Spiritualiteit is een levenshouding, transpersoonlijke psychologie de wetenschappelijke bestudering daarvan.
ITC Isothiocyanaat.
Iteratie Herhaling.
ITP 1: Inosine-trifosfaat.
2: Idiopathische trombocytopenische purpura. Bij ITP neemt het aantal bloedplaatjes (cellen) af doordat het afweersysteem deze vernietigt. Dit verschijnsel wordt ook de ziekte van Werlhof of bloedvlekziekte genoemd.
ITS Internationaal toegankelijkheids-symbool.
ITT Insuline-tolerantie test.
ITZ 1: Intensieve thuiszorg.
2: Integraal transmuraal zorgconcept.
3: Innovatiecentrum telematica en zorg.
IUD In de baarmoeder geplaatst (intra-uterien) medisch hulpmiddel. Dit hulpmiddel wordt ook wel spiraaltje genoemd. Aan de bioactieve IUD's zijn koper, zilver of hormonen - zoals bijvoorbeeld progestageen - toegevoegd. Dit moet de betrouwbaarheid doen toenemen. De koperhoudende IUD's zijn niet meer geregistreerd als geneesmiddel maar als medisch hulpmiddel. Deze spiraaltjes worden geacht de inplanting van een bevruchte eicel te voorkomen en zodoende een zwangerschap te verhinderen. Het koperhoudende spiraaltje blijkt meerdere jaren werkzaam te zijn maar heeft als bijwerking dat de menstruaties gewoonlijk langduriger, heviger en pijnlijker verlopen. Vrouwen die een spiraaltje dragen hebben een grotere kans op het krijgen van een ontsteking (salpingitis) van een eileider (salpinx).
IUG Intra-uteriene graviditeit. De afkorting IUZ wordt ook gebruikt.
IUI Intra-uteriene inseminatie. IUI is een behandeling waarbij bewerkt zaad van de eigen partner in de baarmoederholte wordt gebracht. Deze behandeling wordt ook wel KIE genoemd, wat staat voor 'kunstmatige inseminatie van de eigen partner'.
IUT Intra-uteriene transfusie.
IUZ Intra-uteriene zwangerschap. De afkorting IUG wordt ook gebruikt.
IV 1: Intrafusale spiervezel.
2: Intraveneus, dit is in een ader.
IVA 1: Instituut voor afvalstoffen onderzoek.
2: Isofosfamide, vincristine en Actinomycine. Het is een combinatie van cytostatica.
IVAP Interdisciplinaire vereniging voor analytische psychologie.
IVC Intraveneus cholangiogram.
IVF In-vitro fertilisatie. Fertilisatie staat voor: bevruchting, het vindt plaats in glas (in vitro). Men noemt het ook wel reageerbuisbevruchting. Bij IVF worden eicellen in het laboratorium bevrucht. Daarna wordt de bevruchte eicel (embryo) in de baarmoeder geplaatst om zodoende een zwangerschap tot stand te brengen. 1 op de 7 tot 8 paren blijken problemen met de vruchtbaarheid te hebben. Er vinden jaarlijks circa 16.000 IVF behandelingen plaats, dit is de stand van januari 2009. Van de uitgevoerde reageerbuisbevruchtingen blijkt er 1 op de 4 succesvol te verlopen.
IVFD In vitro fertilisatie-donor.
IVF/ET In vitro fertilisatie gevolg door embryo-transfer.
IVIg Intraveneus immunoglobuline.
IVP Intraveneus pyelogram. IVP is een test voor de nierfunctie. Wanneer men bij de te onderzoeken patiënt een bepaalde contrastvloeistof in de bloedbaan brengt wordt deze vloeistof via de nieren weer uitgescheiden. Hierdoor kunnen röntgenstralen niet meer door de urineweg dringen zodat een opname een schaduw laat zien. Wanneer de nierfunctie is verminderd zal de opname minder of geen schaduw tonen. Deze test noemt men ook wel IVU ofwel intraveneuze urografie.
IVS Intravasale stolling.
IVT Instituut vakopleiding tandtechniek.
IVU Intraveneuze urografie. Zie ook IVP hier vlak boven.
Ixodiasis Een aandoening die door een teek, de Ixodes ricinus, veroorzaakt wordt en met koorts gepaard gaat.
IZA Intramuraal zorg-arrangement.
IZO Instituut voor zorgonderzoek.
IZR Interprovinciale ziektekostenregeling.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •